Wychowawca w Grupie 2latków / Psycholożka

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalizacji Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna (WSEI w Lublinie). Praca z Dziećmi daje mi dużo satysfakcji i w pełni realizuję się w tym zawodowo. Chętnie zdobywam nowe doświadczenia i podnoszę kwalifikację. W 2018 roku rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne (WSEI w Lublinie).

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą synka Szymona.

O terapii psychologicznej.

W ramach terapii w naszym przedszkolu metody, cele i formy pracy terapeutycznej dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dziecka. Udzielamy pomocy Dzieciom z różnym stopniem niepełnosprawności,między innymi: autyzm, zespół Aspergera, Zespół Downa, słabowidzenie, obustronny niedosłuch, wady rozwojowe głowy, zespół Williamsa.

Współpraca z Rodzicami obejmuje porady i wskazówki dotyczące pracy z Dzieckiem, informacje o postępach i trudnościach w czasie procesu terapeutycznego. Klucz do sukcesu to wspólne zaangażowanie się w terapię całego zespołu oraz Rodziców.

Pomoc psychologiczna w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Kształcenia Specjalnego to przede wszystkim praca z Dzieckiem w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny pozwala na prowadzenie terapii bezpośrednio dostosowanej do możliwości dziecka oraz wychwycenie jego słabych i mocnych stron.

Celem pomocy psychologicznej jest rozwój umiejętności społecznych Dziecka (Trening Umiejętności Społecznych), niwelowanie deficytów we wszystkich sferach rozwojowych, nawiązywanie wspólnego pola uwagi i praca nad koncentracją. W ramach zajęć pracujemy nad modelowaniem niepożądanych zachowań, przy jednoczesnym wzmacnianiu pozytywnym. Szeroki wybór pomocy dydaktycznych wzbudza ciekawość naszych podopiecznych i pomaga w pracy nad rozwojem logicznego myślenia, rozwojem koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnieniem funkcji motorycznych. Podczas terapii Dzieci uczą się nazywania i rozpoznawania emocji, nazywania ich oraz wyrażania adekwatnie do sytuacji a także konstruktywnego rozładowania napięcia (Trening Zastępowania Agresji ). Podczas realizacji indywidualnych zajęć z dzieckiem, zwracamy uwagę na odkrywanie uzdolnień oraz rozwijanie indywidualnych preferencji.