Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Prywatnym Przedszkolu Casper

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to „specjalistyczne oddziaływania, które umożliwiają doskonalenie skuteczności interpersonalnej, rozumianej jako umiejętność stosownego i satysfakcjonującego dla danej osoby i jej otoczenia funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi”. W skrócie ujmując Trening Umiejętności Społecznych to rozwijanie kompetencji społecznych.

Organizacja TUS i prowadzący:

TUS ma charakter cyklicznych spotkań, odbywa się co najmniej 1 raz w tygodniu. Są to zajęcia grupowe a także indywidualne skierowane do wszystkich Dzieci, a w szczególności:
Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną,
Dzieci z autyzmem,
Dzieci z zespołem hiperkinetycznym,
Dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym/emocjonalnym,
a także Dzieci z trudnościami w komunikacji.

Zazwyczaj czas trwania zajęć to 30-90 minut. Wszystko jednak jest sprawą niezwykle zindywidualizowaną. Czas zajęć zależy od różnych czynników, np. wieku, funkcjonowania Dziecka, jego koncentracji uwagi, deficytów, trudnych zachowań, itp. TUS prowadzi doświadczona kadra: – pani psycholog mgr Barbara Łotys, – pani pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju mgr Klaudia Sowińska-Buczek, – pani pedagog Natalia Kowal.

Cele TUS:

Terapeutyczne:
– stwarzanie okazji do rozładowania napięć emocjonalnych;
– budowanie pozytywnego obrazu siebie – tego, jak się wygląda, kim się jest i gdzie się przebywa;
– zwiększanie samooceny oraz poczucia własnej wartości;
– zaistnienie w grupie jako ważna jednostka.

Edukacyjne:
– wzajemne poznanie się;
– integracja grupy;
– ustalenie zasad panujących w grupie;
– rozwój umiejętności wchodzenia w dialog, udzielania informacji zwrotnych dotyczących uczuć, opinii;
– rozwój umiejętności brania odpowiedzialności za swoje zachowanie;
– panowanie nad negatywnymi uczuciami – w tym radzenie sobie ze złością i agresją;
– rozwój umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z otoczeniem (werbalnie i pozawerbalnie – przy pomocy gestów).

Rozwojowe:
– rozwijanie umiejętności społecznych: praca na emocjach własnych i cudzych, dostrzeganie czyichś potrzeb, dostrzeganie swojego wpływu na zachowanie innych w ramach zasady „Daj dobry przykład, by naśladowanie było przyjemne”;
– rozwijanie pola wspólnej uwagi, koncentracji, logicznego myślenia, rozumienia ciągu przyczynowo-skutkowego;
– zgodna współpraca w grupie.

Program TUS:

„IKEE – Integracja, Komunikacja, Emocje, Empatia” – to autorski program terapeutyczny rozwijający umiejętności społeczne Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, stworzony przez naszych specjalistów. Jest on uzupełnieniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Opiera się on na spontanicznej aktywności Dzieci, ich zainteresowaniu otoczeniem, przy jednoczesnym nacisku na pracę w zespole.

Trening Umiejętności Społecznych jest prowadzony w sposób atrakcyjny dla naszych Casperków. Jest to połączenie dobrej zabawy z nauką umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka.