Cześć! Jestem Casper! Zapraszam Cię do mojego świata, w którym realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Szybkie rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u bardzo małych Dzieci, stwarza możliwość zastosowania działań określanych „wczesnym wspomaganiem”. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne, wielokierunkowe i systematyczne działania mające na celu poprawę funkcjonowania Dziecka w danym obszarze rozwoju, który jest zaburzony.

Może obejmować:

– usprawnianie ruchowe,
– rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się,
– usprawnianie zmysłów wzroku i słuchu,
– stymulację wielozmysłową,
– trening umiejętności społecznych,
– samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka – dla kogo?

Dla Dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W zajęciach WWR mogą uczestniczyć Dzieci, u których podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe:

– opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,
– niepełnosprawność ruchową w tym afazję,
– ADHD,
– niepełnosprawność intelektualną,
– niepełnosprawność sprzężoną,
– autyzm i zespół Aspergera,
– zaburzenia wzroku, słuchu, mowy,
– z trudnościami nawiązywania relacji społecznych.

Co zrobić, aby Dziecko mogło korzystać z zajęć WWR?

Do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie WWR. Takowe uzyskać można w poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP). Gdy Rodzic podejrzewa, że jego Dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinien się zgłosić do państwowej PPP. Tam – po zebraniu wywiadu z Rodzicami i przeprowadzeniu wymaganych badań – zostaje, w razie potrzeby, wydane stosowne orzeczenie.

Jakie są koszty wczesnego wspomagania rozwoju?

Część Rodziców obawiać się może ewentualnych kosztów zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. Niepotrzebnie, ponieważ zajęcia te są całkowicie bezpłatne.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Serdecznie zapraszamy do Prywatnego Przedszkola Casper w Łęcznej, ponieważ jesteśmy  jedną  z  niewielu placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dziecka w Łęcznej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku z możliwością terapii w soboty. Jesteśmy placówką, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb Rodzica i Dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani terapeuci posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszego Przedszkola Casper- Kamila Skrzypczyńska.

Oferta terapii w ramach WWR:

Terapia pedagogiczna, w tym terapia ręki i Trening Umiejętności Społecznych – PEDAGOG
Terapia psychologiczna- PSYCHOLOG
Terapia logopedyczna- LOOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA
Integracja Sensoryczna- TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

– stają się bardziej sprawne ruchowo,
– dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
– wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi,
– uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
– łatwiej nawiązują kontaktu rówieśnicze,
– są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki w szkole.

Podstawa prawna WWR:

Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowy rozwój Twojego Dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, zadzwoń, przyjedź do Casperka.

Więcej informacji uzyskasz w Prywatnym Przedszkolu Casper, nr tel.: 513 727 291