Konkurs dla Casperków i ich Rodziców z trzech lokalizacji 😉
Zachęcamy, zapraszamy, baw się razem z nami 😉

Konkurs plastyczny – Piękna Pani Wiosna

Nawiązując do nadchodzącej pory roku zapraszam wszystkich Rodziców Dzieci z Przedszkola Prywatnego „Casper” do udziału w konkursie plastycznym. Zachęcam do wykorzystania czasu spędzonego w domu z Dziećmi na kwarantannie w jak najbardziej efektywny sposób. Zadaniem Dzieci będzie wykonanie pracy plastycznej „Piękna Pani Wiosna” dowolną techniką z użyciem materiałów naturalnych (np. gałązek, kwiatów, suszonych płatków, piasku, kamieni, przypraw itp.).

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Przedszkole Prywatne „Casper” w Lubartowie.

II. CELE KONKURSU
– rozwijanie wyobraźni plastycznej,
– ukazanie możliwości wykorzystania darów natury w estetycznych formach plastycznych,
– zwrócenie uwagi na rzemiosło artystyczne,
– rozwijanie wrażliwości i kreatywności,
– inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs jest adresowany do Dzieci 2-6 uczęszczających do Przedszkola Prywatnego „Casper” w Lubartowie oraz ich Rodziców.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie maksymalnie jednej pracy do dnia 03 kwietnia 202 0r. do godz. 16:00 do Przedszkola Prywatnego „Casper”.
Każdy uczestnik musi zawrzeć opis pracy: imię nazwisko (lub kilka, jeśli pracę wykonywało więcej niż 1 osoba) oraz nazwa grupy przedszkolnej.
Do każdej pracy musi być dołączone OŚWIADCZENIE uzupełnione przez osobę dorosłą.
Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak musi zawierać MATERIAŁ NATURALNY według upodobań uczestnika.

V. OCENA PRAC I NAGRODY
Prace będzie oceniać jury powołane przez Kamilę Skrzypczyńską – dyrektora Przedszkola Prywatnego „Casper” w Lubartowie.
Ocena prac: jury będzie zwracało uwagę na:
– pomysłowość,
– estetykę pracy,
– zgodność pracy z założeniem konkursu,
– wkład pracy,
– kolorystykę.
W konkursie przewidziane są nagrody oraz wyróżnienia. Jury ma prawo do przyznania dwóch miejsc równorzędnych. Ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca.

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZESUNIĘTY i jest on zależny od daty zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Załącznik do regulaminu konkursu „Piękna Pani Wiosna”
Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka:
……………………………………………………
(imię nazwisko Dziecka)
W konkursie plastycznym „Piękna Pani Wiosna” organizowanym przez Przedszkole Prywatne „Casper” w Lubartowie. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin w/w konkursu.

……………………………………………………
(data, imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna)